Audios (All Bayanat)

September 30, 2013

(Zikr kay baray my,Aik Alim k takabbur ki islah,Ahlullah ki qader kisay hoti hy)(hyd safer 15.8.13)