Live Majlis

Live Majlis Only Audio

************************* v************************** Click Here To Listen (11 Oct 22 - 19 Oct 22 Fajer Mukhtasar Majalis) ( Gheebat ka azaab, Tasweer Haram, Aurat Chupany Ki Cheez,Aibon Ko Zahir Mat karo, Apas Main Sulah Karwana,Apas Ka Jhagra, Jhoot Kabeera Gunah)

**************************************** Click Here To Listen (12 Nov - 13 Nov 2022, Hyd , Tandojam , Jhuddu Islahi Safer ) )

*******************************

Hazrat Shiekh KAMAL Uddin Siddiqui Saheb Damat Barakaatuhum Live Majlis will be broadcasted here Timings (Islahi Bayan/Majlis Timing SUNDAY 02:45pm - 4:00pm Pakistan time )

Daily Live Fajer and Isha Majlis of Hazrat Aqdas Shah FEROZ Abdullah Memon sb db can be listen at www.hazratferozmemon.org

Audios (All Bayanat)

November 4, 2013

Dil Per Zalzala kaisay aata hay aur Zaban ki hifazat

3.Rajab.1432(5.6.11)(Islahi Majlis) (Gunah Sy bachnay main dil per zalzalay sy Iman ki halawat milti hy, Zaban ki hifazat ka tareeqa) (Hyd kay ahbab sy google per mjlis)Download