Audios (All Bayanat)

January 2, 2014

28.12.13 Hyd Safer (Mutalliqin main Batain)

Download

 28.12.13 Hyd Safer (Mutalliqin main Batain)


  • Tum rulawat bhi ho,kaisay piyaray hain mairay Shiekh 
  • Battery charge hoti rahti hay suhbat main 
  • Dil main koi kaifiyat nahin, aik Dost ko jawab 
  • Raza Bil qaza , museebat main bhi TAQWA na chooray Shiekh ki Muhabbat o Hadya 
  • chay 6 six ghnty neend karain,Shiekh ki naqal har baat main na kary 
  • Shiekh ki thoori neend main barkat daal daity hain 
  • Shiekh ki saanson main wilayat saazi ki khasiyyat hooti hy