Live Majlis

Live Majlis Only Audio

****************************** Click Here
to Listen 8-9 Jan 2022 Hyderabad, Tandojam , TandoAlahyar Islahi Dard e Dil Bayanat *******************************

Hazrat Shiekh KAMAL Uddin Siddiqui Saheb Damat Barakaatuhum Live Majlis will be broadcasted here Timings (Islahi Majlis Timing SUNDAY 03:00pm - 4:00pm Pakistan time )

Daily Live Fajer and Isha Majlis of Hazrat Aqdas Shah FEROZ Abdullah Memon sb db can be listen at www.hazratferozmemon.org

Audios (All Bayanat)

January 2, 2014

28.12.13 Hyd Safer (Mutalliqin main Batain)

Download

 28.12.13 Hyd Safer (Mutalliqin main Batain)


  • Tum rulawat bhi ho,kaisay piyaray hain mairay Shiekh 
  • Battery charge hoti rahti hay suhbat main 
  • Dil main koi kaifiyat nahin, aik Dost ko jawab 
  • Raza Bil qaza , museebat main bhi TAQWA na chooray Shiekh ki Muhabbat o Hadya 
  • chay 6 six ghnty neend karain,Shiekh ki naqal har baat main na kary 
  • Shiekh ki thoori neend main barkat daal daity hain 
  • Shiekh ki saanson main wilayat saazi ki khasiyyat hooti hy